Bibliografi över uppsatser

Uppsatser om SAC och syndikalism kronologiskt 1940-2014

1940-tal

Hansson, Per-Olof, Syndikalismens politiska idéer Statsvetenskapliga proseminariet okänt år sent 1940-tal. Stockholms universitet

1954

Edström, Mauritz, Facklig idé och taktik inom svensk syndikalism 1910-1953 Socialinstitutet/Institutionen för socialt arbete Seminarium i socialpolitik, VT 1954 Stockholms universitet

Larsson, Curt O, Svensk syndikalism idé- och programdebatt 1940-1954 Proseminariet i statskunskap Stockholms Högskola HT 1954 Stockholms universitet

1961

Bexenius, Lennart, 1928 års gruvkonflikt och något om dess återverkningar på den tyska järnmalmsförsörjningen Ekonomisk historia C uppsats 1961 Uppsala universitet. Diva.

Schollin, Ralf, Gruvarbetarna och syndikalismen Socialinstitutet/Institutionen för socialt arbete Seminarium i socialpolitik, HT 1961 Stockholms universitet

1962

Hedenskog, Sven, Stenarbetare i Göteborgs och Bohus län före och efter första världskriget Ekonomisk historia C uppsats 1962 Uppsala universitet

1963

Aronsson, Björn, Arbetarrörelsen och den industriella demokratin 1919-1946. Ekonomisk historia C uppsats, 1963 Uppsala universitet

1964

Jonsson, Benny, Idé och programdebatt inom SAC 1945-53. En studie i syndikalistisk idé och taktik. Statskunskap Proseminariet, VT 1964 Uppsala universitet

1965

Nilsson, Bengt, Arbetaren och Sovjetunionen 1928-1932 Statskunskap Proseminariet, HT 1965 Uppsala universitet

1966

Lindquist, Hans, Tidningen Arbetarens hållning till marxistisk kommunism under de första sex månaderna av Spanska inbördeskriget. Historia 2-betyg, VT 1966 Uppsala universitet

1967

Johansson, Fredrik, Förhållandet mellan Västerås Lokala Samorganisation och Svenska Grov- och Fabriksarbetareförbundets avd 19 i Västerås den 6.8.1915-31.12.1918 Historia C uppsats, 1967. Uppsala universitet

Lindquist, Hans, Synen på revolution, äganderätt, stat och militarism inom svensk syndikalism 1952-1960. Historia 3-betyg, HT 1967 Uppsala universitet

Törnkvist, Ingegerd, Hinke Bergegrens uteslutning ur socialdemokratiska arbetarpartiet 1908 Historia C uppsats, 1967 Uppsala universitet

1968

Flink, Ingvar, Hungerdemonstrationerna i Västervik 1917. Orsaker, förlopp och följder. Historia Professor Nilssons trebetygsseminarium, HT 1968. Uppsala universitet

1970

Bengtsson, Bengt-Arne, Växjö LS. En studie av en syndikalistisk Lokal Samorganisation och dess medlemmar. Statsvetenskap Proseminariet, HT 1970 Göteborgs universitet

Holmlund, Bo, Svensk vänsterpress inför spanska inbördeskriget juli 1936-mars 1937 Historia C uppsats, 1970. Uppsala universitet

Samuelsson, Anders, Byggnadsarbetarstrejken 1933-1934. Oppositionen mot den reformistiska arbetarrörelsen från de kommunistiska partierna och syndikalisterna. Historia C uppsats, 1970. Uppsala universitet

1972

Carlsson, Jan , Hedlund, Åke och Lundström, Ulf, Anarkismen i teori och verklighet, en introduktion. Historia Proseminariet, VT 1972 Uppsala universitet

Thornadtsson, Björn & Strömberg, Bengt, Jugoslaviens ekonomiska system – en utgångspunkt för en syndikalistisk samhällsmodell? Nationalekonomi Specialarbete för 3-betyg, VT 1972 Örebro universitet

1973

Hartzell, Göran & Johansson, Mats, Syndikalisterna inför Arbetsdomstolen: En arbetsrättslig studie med utgångspunkt från lagbestämmelser om föreningsrätt Socialhögskolan Arbetsrätt, 2-betyg, VT 1973 Örebro universitet

1974

Berglund, Åsa, Spanska inbördeskriget i svensk arbetarpress Historia C uppsats, 1974. Uppsala universitet

Forsberg, Margareta, Suspensionen och uteslutningen av Hinke Bergegren ur det socialdemokratiska arbetarpartiet 1906 och 1908 Historia C uppsats, 1974. Uppsala universitet

1975

Westerdahl, Christer, Skogsarbete och flottning i övre Norrland. Arbetskonflikter 1923-35, som spegel av skogsarbetares och flottares arbets- och levnadsförhållanden med en bakgrundsteckning. Etnologi C(D)-uppsats, HT 1975 (ej seminariebehandlad) Stockholms universitet

1976

Barke, Tommy, Sammanslagningsfrågan LO-SAC Historia C uppsats, 1976. Uppsala universitet

Lehtonen, Mauri, Ungsocialismen i Fagersta-Västanfors 1908-09. Om ungsocialismens framväxt och ungsocialisters socio-ekonomiska bakgrund Historia C uppsats, 1976. Uppsala universitet

1977

Svensson, Elof & Kerstin, Syndikalismen och dess syn på den arbetsrättsliga lagstiftningen med tonvikt på medbestämmandelagen. Juridik Arbetsrätt/facklig juridik 10 poäng, HT 1977 Örebro universitet

1978

Falk, Kristian & Planfeldt, Karin, Socialism och arbetarkontroll - om kollektivavtal och registerkamp Socialinstitutet/Institutionen för socialt arbete 2 betyg 1978 Stockholms universitet

Magnusson, Göran, Strejken som fällde en regering. Institutionen för humaniora 40 poäng, HT 1978 Örebro universitet

1979

Magnusson, Göran, Strejken vid Stripa 250309 - 270522. Institutionen för humaniora 60 poäng, (HT?) 1979 Örebro universitet

Persson, Bo, Anläggare och syndikalism. Ett försök att förklara facklig tillhörighet. Etnologi Fortsättningskurs, HT 1979 Stockholms universitet

Persson, Lennart K, SAC och Norge 1910 - 1916. Tillkomsten av Norsk syndikalistisk federation Historia Diskussionsunderlag 1979 Göteborgs universitet

Rietz du, G & Wetterholm, C-G, Syndikalismen i Pershyttan. En studie av Pershyttans Lokala Samorganisation. Etnologi 40 poäng, 1979 Stockholms universitet

1980

Bylund, Lars, Porjus LS 1911-12 Historia B-kurs, VT 1980 Umeå universitet

Ekstedt, Elsi, Konflikt i Jörn. Motsättningarna mellan syndikalister och en trävarufirma i Västerbotten 1932-1935. Historia Lokalhistoria HT 1980 Umeå universitet

Johansson, Nils, Gruvs, Avdelning 15 i Idkerberget. En studie av en fackförening i glesbygd , dess verksamhet, kampmetoder och idéutveckling tillika dess relationer till syndikalismen Historia C uppsats, 1980. Uppsala universitet

Karlsson, Arne & Åström, Anders, Syndikalismen i Östergötland - debatten i en ungsocialistisk klubb och förekomsten av Lokala Samorganisationer 1910-1922. Historia B-uppsats, VT 1980 Linköpings universitet

Sanner, Inga, Rudolf Holmö och Helmut Rüdiger. Två motpoler i svensk syndikalistisk debatt 1945-56 Idéhistoria 60 poäng, HT 1980 Stockholms universitet

1981

Nilsson, Ulla-Britt, En anarkist och hans böcker. Gösta Olsson i Svarteborg 1981 [Gösta Ohlsson var medlem i Hällevadsholms LS] Bibliotekshögskolan Högskolan i Borås

1982

Ahlsén, Kristina m fl, Syndikalistiska problem under 20- och 30-talen Ospecificerad institution 1982 Göteborgs universitet

1983

Andersson, Viva m fl, Sveriges Arbetares Centralorganisation – Den syndikalistiska rörelsen i Sverige Pedagogik Linjen för personal- och arbetslivsfrågor, kurs 1; HT 1983 Uppsala universitet

Falk, Kristian, Skogsarbetarna och registerkampen 1935-1950 – en studie i löneförhållanden och kampformer bland skogsarbetare i Dalarna, Hälsingland och Härjedalen Ekonomisk historia Fortsättningskurs, HT 1983 Stockholms universitet

Johansson, Anders, Syndikalismen på Gotland. De första åren. Utveckling, strejker, valskolk. Rute. Historia 60 poäng, HT 1983 Örebro universitet

Wiclander, Håkan, Finns syndikalismen? En beskrivande studie av syndikalismens idéer idag i Sverige och en spekulerande analys om varför syndikalismen ej utvecklas. Statsvetenskap 40 poäng, HT 1983 Stockholms universitet

1984

Bergström, Lars-Erik, Syndikalisterna och arbetsrätten - beskrivning av SAC och dess ställning på vissa arbetsrättsliga områden med särskilt avseende på förhållanden inom gruvindustrin. Juridik Arbetsrätt 20 poäng, VT 1984 Uppsala universitet

Falk, Kristian, Mellan jordbruk och industri - proletarisering och industrialisering inom det norrländska skogsbruket under 1900-talet Ekonomisk historia påbyggnadskurs 1984 Stockholms universitet

Johansson, Anders, Några synpunkter kring frågan om syndikalismens karaktär och problem i Sverige. Historia 80 poäng, HT 1984 Örebro universitet

Lövblad, Håkan, Strejkaktiviteter och repression i Norberg 1891-92 Ekonomisk historia C uppsats 1984 Uppsala universitet

Wiklund, Berit, SAC och den antimilitaristiska propagandan 1914-17 Historia 40 poäng, VT 1984 Stockholms universitet

1985

Söderström, Catarina m fl, SAC. Några dokumentationer rörande metoder och tillvägagångssätt vid tvister och konflikter i Uplandsregionen 1980-1985. Pedagogik Linjen för personal- och arbetslivsfrågor, kurs 1; HT 1985 Uppsala universitet

1986

Alm, Gunilla, Syndikalismen och skogsindustriarbetarna 1917-1927 Ekonomisk historia C-seminarium 1986 Umeå universitet

Falkenberg, Lars, Syndikalistisk kampteknik 1922-1938 Historia Seminarieuppgift 1986 Göteborgs universitet

Johansson, Anders, Syndikalisterna under mellankrigstiden. Revolutionära eller evolutionära? En diskussion kring LK Perssons huvudtes. Historia Odaterad stencil (troligen VT 1986) Stockholms universitet

1987

Siden, Monika, Syndikalisten Albert Jensens socialistkritik 1905 - 1949 Statsvetenskap trebetygsuppsats 1987 Stockholms universitet

Wold-Karlsen, Siv, Socialism, feminism och utopier Idé- och lärdomshistoria C-uppsats, 1987 Göteborgs universitet

1989

Blomberg, Eva, Vi kommer att få bita i den hårda stenen. Grängesbergsarbetarnas fackliga taktik 1915 och 1918. Historia Stencil 1989 Stockholms universitet

Holmqvist, Anna, De svenska syndikalisternas kamptaktik 1922-1938 Historia AB-kursen, VT 1989 Göteborgs universitet

Nordstrand, Ted, Var ungsocialisterna anarkister? En studie om anarkismen fram till 1909 Historia B-uppsats, VT 1989 Stockholms universitet

Salmonsson, Göran, Arbetarrörelsens uppkomst och genombrott: När och varför?: en forskningsöversikt. Ekonomisk historia D uppsats 1989 Uppsala universitet

1990

Holmlund, Ronny & Martinsson, Bo, "... det är vägen som är mödan värd." Syndikalismen och kooperationen 1910-1935. Ekonomisk historia 60 poäng, VT 1990 Stockholms universitet

1991

Jerlström Magnus, En enhetlig facklig organisation? Stämningar och reaktioner i den syndikalistiska rörelsen inom Örebro län i samband med försöket till en sammanslagning av Landsorganisationen och Sveriges Arbetares Centralorganisation 1928-1929. Institutionen för humaniora Lokalhistoria, HT 1991 Örebro universitet

1992

Falk, Kristian, Skogsarbetarna och syndikalismen Ekonomisk historia Avhandlings-PM, VT 1992 Stockholms universitet

Granberg, Jonas, Splittringen av SAC. En studie av utvecklingen som ledde fram till uppkomsten av en andra syndikalistisk organisation i Sverige. Historia C-uppsats, HT 1992 Göteborgs universitet

Heljenberg, Tord, Med syndikalistiska hälsningar! En studie över den ungsyndikalistiska rörelsen i 1930-talets Kumla. Institutionen för humaniora Etnologi 21-40 p, HT 1992 Örebro universitet

Rangedahl, Anna-Carin, Syndikalistiska kvinnoförbundet (1937-1970) : samt en introduktion av syndikalismen Historia 40 poäng 1992 Stockholms universitet

1993

Falk, Kristian, Registret i retorik och realitet – syndikalistisk strategi och taktik 1922-1938 Ekonomisk historia Högre seminariet, HT 1993 Stockholms universitet

Jerlström Magnus, Sveriges första byggnadsgille – Örebro kooperativa byggnadsförening 1920-1931. Institutionen för humaniora Historia fsk 21-40 p, HT 1993 Örebro universitet

Jerlström Magnus, Syndikalisterna i Örebro – Medlemskap och inflytande i Örebro Lokala Samorganisation 1914-1924. Institutionen för samhällsvetenskap Sociologi CD-uppsats 20 poäng, HT 1993 Örebro universitet

Lövblad, Håkan, Blockadstriden i Norberg under första världskriget Historia 1993 Uppsala universitet

1994

Axelsson, Mauritz, Luffare, depressionens offer och revolutionärer. En studie av lokalpressens reaktioner på luffarkonferensen i Hallsberg 1921. Institutionen för humaniora Historia 21-40 p, HT 1994 Örebro universitet

Falk, Kristian, Syndikalisterna och den svenska modellen – dubbelmaktstrategin i skogsbruket 1925-1954 Ekonomisk historia Högre seminariet, VT 1994 Stockholms universitet

Gustafsson, Göran & Thyrman, Lennart, SAC och Skogs. Bildandet av erkända arbetslöshetskassor Ekonomisk historia Fortsättningskurs, HT 1994 Stockholms universitet

Henningsson, Börje, Mellan tre ideologier. Socialdemokrater, anarkosyndikalister och kommunister inom Dalarnas arbetarrörelse 1906-1937. Historia Licentiat-uppsats, HT 1994. Uppsala universitet

Källsäter (Törnqvist), Jone, Svensk syndikalism i krigets skugga. En undersökning av SAC:s flyktinghjälp 1939-1944. Historia B-uppsats, HT 1994  Stockholms universitet

Wikström, David, Storstrejken 1909: dess avspegling i Brand, Stormklockan och Tiden Ekonomisk historia B-uppsats, VT 1994 Stockholms universitet

1995

Falk, Kristian, Från konfrontation till kritik – syndikalisterna och samhället Ekonomisk historia Högre seminariet, HT 1995 Stockholms universitet

Falk, Kristian, Syndikalistisk självfostran Ekonomisk historia Högre seminariet, VT 1995 Stockholms universitet

Jändel, Richard, ”Fosterland vi ägt i fjärran länder” – Svenska Spanienfrivilliga berättar Examensarbete vid Journalisthögskolan i Göteborg, HT 1995 Göteborgs universitet

1996

Falk, Kristian, Revolutionary Syndicalism among Swedish Forest Workers Ekonomisk historia Paper to be presented at European Social Science History Conference 1996 Stockholms universitet

Källsäter (Törnqvist), Jone, Facket mot staten. Fackföreningsrörelsens ovilja att bilda av staten erkända arbetslöshetskassor. Historia C-uppsats, VT 1996 Stockholms universitet

Lindkvist, Anneli, Kvinnliga och manliga syndikalister i Örebro 1936 – 1943 Institutionen för humaniora Historia fortsättningskurs, HT 1996 Örebro universitet

Lundblad, Ulf, Egoister – Max Stirner och individualanarkismen i den ungsocialistiska rörelsen Idé- och lärdomshistoria C-uppsats, HT 1996 Göteborgs universitet

Malm, Andreas, Självförvaltning – en syndikalistisk idé Alströmergymnasiet i Alingsås Specialarbete klass HS 3a, 1995-96

Wagenius, Linda, SUF förr och nu. En undersökning om skillnader och likheter. Okänt gymnasium i Falun Specialarbete, 1996-05-29

Wallner, Sabina, Kvinnor/Syndikalister. En undersökning om kvinnors kollektiva och separatistiska organisering inom SAC-syndikalisterna 1976-1995. Historia B-uppsats, HT 1996 Stockholms universitet

Wheatcroft, Marc, Internationella brigaden – äventyrare eller övertygade antifascister? Historia B-uppsats, HT 1996 Stockholms universitet

1997

Björk, Tobias, Obligatorisk eller frivillig solidaritet? En studie av Sveriges Arbetares Centralorganisations förhållande till ekonomiskt understöd vid arbetskonflikter under perioden 1910-1925. Historia C-uppsats, HT 1997 Göteborgs universitet

Grönvik, Lars, Social omsorg i ett syndikalistiskt samhälle – ett försök till skildring Institutionen för vård och omsorg C-uppsats, VT 1997 Mitthögskolan

Hammerborg, Morten, Syndikalismen. Et internasjonalt perspektiv. Universitetet i Bergen Historisk Institutt Basisuppgave på historie hovedfag, V-1997

Pedersen, Bjarne Frits, Syndikalismen i Danmark og Sverige - perioden fra 1900 til 1921 Köpenhamns universitet Det humanistiske fakultet, institut for historie, speciale 1997

Walch, Anna, Syndikalistiska kvinnoförbundet – en politisk syjunta? Historia C-uppsats, VT 1997 Stockholms universitet

1998

Bengtsson, Anki, Feminism med fördröjning: Attityder till könspolitiska frågor i SAC 1970-1998. Samtidshistoria B-uppsats, VT 1998 Södertörns högskola

Hammerborg, Morten, Forfulgt? – en undersøgelse av den påståtte masseutvisning av Norsk Syndikalistisk Federations svenske medlemmer 1917-1918. Universitetet i Bergen Historisk Institutt Hoveduppgave i historie, November 1998

Johansen, Mats, Flottningskonflikten 1935 längs Pite älvdal: sett ur ett konfliktperspektiv mella syndikalisterna och det reformistiska fackförbundet SSFF Historia C-uppsats, 1998 Luleå tekniska universitet

Lindblom, Per, Sundbybergs rebeller. Syndikalismen i Sundbyberg 1910-1920. Ekonomisk historia PK-uppsats, HT 1998 Stockholms universitet

Lång, Henrik, Gustaf Henriksson-Holmbergs samhällssyn och politiska uppfattning. En idéhistoriska analys. Idéhistoria Stencil, odaterad (troligen 1998) Umeå universitet

Salkola, Lars, Den syndikalistiska arbetsrätten Ej identifierad läroanstalt VT 1998

Sundelöf, Jesper, Kampen om revolutionen – En studie av SAC och LO inför hungerdemonstrationerna i Sverige 1917-1919. Historia Magisterseminariet, HT 1998 Stockholms universitet

1999

Bengtsson, Anki, Radikal, radikalare, radikalast: 60-talsradikaliseringen och den syndikalistiska rörelsen. Samtidshistoria C-uppsats, Ht 1999 Södertörns högskola

Cizich Jazyk, Ustav, Joe Hill, American labour Songwriter and Martyr, as a Representative of the Industrial Workers of the World Slezska Univerzita v Opav 1999

Falk, Kristian, Klasskampens kriminalisering och arbetslivets reglering – syndikalisterna och strafflagens tillämpning under mellankrigstide Ekonomisk historia Högre seminariet, HT 1999 Stockholms universitet

Karlsson, Margareta, Elise Ottesen-Jensen, syndikalistiskt revolutionär under 1920-talet Historia Magisteruppsats 1999 Stockholms universitet

2000

Falk, Kristian, Syndikalisterna och statens synliga hand – arbetslivets reglering som social- och rättshistoriskt problem Ekonomisk historia Högre seminariet, VT 2000 Stockholms universitet

Gustafsson, Ulf, Syndikalismen i Sverige och inbördeskriget i Spanien, 1936-1937. Institutionen för Tema, avd Historia C-uppsats, HT 2000 Linköpings universitet

Lindström Ahlén, Ulla Carin, Hofors syndikalistiska kvinnoklubb – aktör i brottet mellan två genuskontrakt Historia B-uppsats, VT 2000 Högskolan Dalarna

2001

Andersson, Edward, Ebb i klasskampen eller grus i maskineriet?: förklaringar till Syndikalistiska ungdomsförbundets tillbakagång och försvinnande. Historia 60 poäng, VT 2001 Lunds universitet

Ekelund, Alexander, Syndikalismen och den nya vänstern: en studie av tidskriften Zenits utveckling och debatten inom den syndikalistiska rörelsen under 60-talet. Idéhistoria C-uppsats, HT 2001 Södertörns högskola

Lidén, Niklas, Solidariteter och lojaliteter. Solidaritet i handling och viljan till autonomi hos syndikalister i Västerbergslagen 1916-1922 Historia C-uppsats, VT 2001 Högskolan Dalarna

Sjöström, Johan, Registerverksamheten i skogarna. En studie av registermetoden och dess effekt på lönenivåerna bland svenska skogshuggare 1935-1950 Ekonomisk historia C-uppsats, HT 2001 Umeå universitet

2003

Andersson, Edward, Myten framför mannen: Joe Hill-skildringar i Sverige 1915-1990, som händelse, arv och ideal. Historia Magisteruppsats, HT 2003 Lunds universitet

Eriksson, Ulrika, Tillsammans är vi starka. Det lokala samarbetet mellan den reformistiska och den syndikalistiska fackföreningen i Stripa Gruva 1925-1932 Historia AB, VT 2003 Örebro universitet

Larsson, Linda, Den kvinnliga särorganiseringen inom SAC. En studie om Gävle Syndikalistiska kvinnoklubb 1937-1968. Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap  C-uppsats, VT 2003 Högskolan i Gävle

Loikkanen, Sakari, Fackföreningsstriden vid Upplandsbanken i Gävle. Maj månad 1924. Syndikalism eller Reformism. Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap  C-uppsats, HT 2003 Högskolan i Gävle

Wiklund Karlsson, Annika, Kvinnor bullar och politik (om Grängesbergs syndikalistiska kvinnoklubb) Historia B-uppsats 2003 Högskolan Dalarna

2004

Johansson, Ulf, SAC:s regionala organisering i Gästrikland. En studie om distriktsarbete i Gästrikland 1915-2002. Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap  B-uppsats, VT 2004 Högskolan i Gävle

Kalpazidou, Sofia, ”Den här klasskampen tar aldrig slut”. Den svenska fackföreningsrörelsen och förekomsten av dokumentslösa arbetare - fackliga strategier inför en globaliserad värld. Statsvetenskap Påbyggnadskurs, HT 2004 Stockholms universitet

Karlsson, Kalle, Prerogativ till bombastiken? P J Welinder och syndikalismen. Historia C-uppsats, HT 2004 Göteborgs universitet

Sager, Maja, Papper åt alla! En diskussion om post- och transnationalitet i dialog med den spanska sociala rörelsen för papperslösa migranters rättigheter. Statsvetenskap Magisteruppsats/fjärdetermins uppsats, 2004 Lunds universitet

2005

Feurstein, Torsten, Anarki i historien Tendenser inom anarkistisk historieskrivning Historia C-uppsats av Torsten Feurstein Ventileringsdatum: 050526 Historiska institutionen Uppsala universitet.

Höglund, Martin, Syndikalisterna och Spanienrörelsen i Örebro. En studie av Örebro Lokala Samorganisations lokala solidaritetsarbete under Spanska inbördeskrigets tidiga skede. Institutionen för humaniora Historia B, Uppsats 5p, HT 2005 Örebro universitet

Karlsson, Maria, Strejken vid Sv. Strebelverken 1934-1935. En studie av syndikalisternas och de reformistiska fackförbundens relationer och agerande under strejken vid Strebelverken i Västervik. Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur B-uppsats, VT 2005 Linköpings universitet

Karlsson, Maria, Västervik – syndikaliststaden. En explorativ studie av syndikalismen i Västervik 1926-1930. Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur C-uppsats, HT 2005 Linköpings universitet

Köhlmark, Matilda, Klass eller kön? En granskning av SAC:s syn på feminism. Statsvetenskap B-uppsats, HT 2005 Stockholms universitet

2006

Flato, David, Ideologi och praktik för kvinnorna i SSKK : en studie av Stockholms syndikalistiska kvinnoklubb från dess start 1936-1944 Historia B uppsats VT 2006 Stockholms universitet

Höglund, Martin, Svartfötter, heder och manlighet. Uppfattningar om strejkbrytare, heder och manlighet i svensk syndikalistisk press under tidiga 1920. Institutionen för humaniora Historia C, Uppsats 10p, VT 2006 Örebro universitet

Pries, Johan, Bortom skötsamhet och egensinne? Bilder av arbetare hos den syndikalistiska vänsteroppositionen kring tidningen Arbetare-Kuriren 1926-1928. Historia C-uppsats VT 2006 Lunds universitet

2007

Engelbrektson, Nina och Hultqvist, Sofia, Demonstration och strejk men inget resultat - Två Svenska fackföreningars sätt att hantera förändringarna i A-kassan Vintern 2006 Sociala och rättsliga rörelser Ej identifierad läroanstalt VT 2007-06-02

Ingemar Karlsson, Rättning i leden! - En undersökning om reformisternas kamp mot kommunister och syndikalister i fackföreningsrörelsen 1922-1931 Institutionen för humaniora Historia C Uppsats 10p Vt 2007 Örebro universitet

2008

Feurstein, Torsten, FCO De Fackliga Centralorganisationerna från opposition till instrument för LOkal kontroll 1925-1945 Historia Magisteruppsats Ventileringsdatum: 080213 Historiska institutionen Uppsala universitet

Fogelquist, Jenny, Vad svenskarna kunde ha vetat : tidningen Arbetaren och det tidiga Nazityskland Historia 43 s C-uppsats, ht 2008 Stockholms universitet

Rönnbäck, Christoffer, Monopol i Alkärret - En studie av fackliga relationer mellan SAC och LO i Örebro 1927-1930 Institutionen för humaniora B-uppsats i historia Höstterminen 2008 Örebro universitet

2010

Malmström, Christer, Stripakonflikten 1925 - 1927 och dess konsekvenser Historia B VT 2010 Örebro universitet

Ramquist, Lisa, Registermetoden. Argumenten bakom Ekonomisk historia B uppsats VT 2010 Uppsala universitet

2013

Friborg, Bjarke, Syndikalisme som alternativ social entreprenørskabsdiskurs – en kritisk analyse af entreprenørskabsdiskursen i Sveriges Arbetares Centralorganisation Center for Socialt Entreprenørskab, Roskilde Universitetscenter, december 2013

2017

Mešić, Nedžad, Negotiating Solidarity – Collective Actions for Precarious Migrant Workers’ Rights in Sweden, Linköpings universitet, 2017

Okänt årtal

Nilsson, Ingemar, SAC i Värmland 1910-1985. En schematisk översikt. Kulturvetarlinjen Karlstads universitet

Oscarsson, Ulf, Kamp om arbete, kamp för avtal – Lokalism under flottningskonflikten efter Umeälven 1933-34 Ej identifierad läroanstalt.

Oulis, Marigó, Elise Ottesen-Jensen och hennes syn på kvinnor och män i tidskriften Vi kvinnor Idéhistoria B uppsats Södertörns högskola

Sundmalm, Jonas, Debatten om spanska inbördeskriget i svensk press Historia 40, odaterad Stockholms universitet

Warg, Mattias, Syndikalismen bland rallarna på järnvägsbyggena Brunflo-Sveg och Sveg-Hede Historia Okänt årtal Stockholms universitet