1913 Rallare tar upp registermetoden

Rallare inom SAC höll konferens i Gävle 1913 och diskuterade där ett förslag till ny kampmetod som kallades registret eller registermetoden.

Registret kom under de följande 40 åren att bli ett viktigt verktyg i den fackliga verktygslådan.

Lönenivån i registerområdena i skogen kom hela tiden att ligga betydligt över kollektivavtalslönerna. Registret i skogen omfattade cirka 8 000-10 000 SAC-anslutna skogsarbetare. På några håll i Härjedalen hade LS och Skogs- och flotts avdelningar (LO) gemensamt register.
Redan 1913 skrev arbetsköparna i SAF följande i sin verksamhetsberättelse:
"Så småningom torde det bliva nödvändigt, att arbetsgivarna överenskomma om att icke giva arbete åt någon person som veterligt tillhör en syndikalistisk arbetsgrupp."