Rädda LAS!

ANGREPPEN PÅ LAS UNDERGRÄVER ALLA RÄTTIGHETER

Nationell protestdag för LAS 19 mars!

Arbetsrättens ”modernisering” kräver vår organisering!
Besök SYNDIKALISTEN för länkar och mer information om kampanjen!

Uttalande från SAC:s Centralkommmitté.

Förhandlings- och lagstiftningsprocessen beträffande LAS formas av det
rådande styrkeförhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare.
Eftersom arbetsgivarsidan är på offensiven sedan drygt tre decennier
tillbaka, så är det framförallt en facklig reträtt vi ser även ifråga
om LAS.

Ett starkt anställningsskydd gör det lättare för alla arbetstagare att
hävda sina rättigheter. Vem vågar reagera mot sexuella trakasserier om
hen riskerar jobbet? Vem vågar lyfta frågor om stress och
förslitningsskador om en uppsägning drabbar personens och även
familjens ekonomi?

SAC är emot att ersätta kravet på saklig grund för uppsägning (i 7 §
LAS) med det svagare skyddet ”sakliga skäl”. SAC anser också att en
uppsagd arbetstagare alltjämt ska betalas lön till dess att en tvist
om uppsägningen har avgjorts i domstol. SAC menar att
tillsvidareanställning återigen bör bli huvudregel i LAS och
tidsbegränsad anställning endast ska medges om arbetsgivaren kan ange
särskilda skäl. SAC anser vidare att arbetsgivarens möjlighet till
”tvångsutsköp” (i 39 § LAS) ska upphävas, alltså möjligheten att
upplösa en anställning trots att domstol har ogiltigförklarat en
uppsägning och trots att arbetstagaren motsätter sig utköp.

SAC menar att undantagen i turordningsreglerna i 22 § LAS bör
elimineras, inte utökas. Undantag kan göras i fackliga förhandlingar,
där arbetsgivaren måste ge något i utbyte mot att facket gör avkall på
företräde till fortsatt anställning p.g.a. lång anställningstid. Det
kan exempelvis vara generösa avgångsvederlag eller i fysiskt tuffa
yrken kanske pensionspaket i förtid.

Alla fackföreningar borde försöka stoppa pågående angrepp på LAS och
förslagsvis återuppta frågan i nästa avtalsrörelse; inte för att byta
bort dagens anställningsskydd mot omställningsstöd, utan för att
stärka både anställningsskyddet och möjligheterna till fortbildning
och omskolning. Det är inte troligt att sådana initiativ kommer från
fackförbundstopparna. Därför uppmuntrar SAC arbetstagarna på golvet
att lägga krutet på tålmodig organisering och kollektiv kamp. Endast
så kan vi börja flytta fram positionerna och skapa ett mänskligt
arbetsliv.

SAC:s Centralkommmitté
Oktober 2021