Varsel om strejk mot statens institutionsstyrelse

Från och med måndag 28 mars varslar SAC-Syndikalisterna om strejk vid SiS ungdomshem Björkbacken i Göteborg. Orsaken är omfattande verksamhetsförändringar inom skolverksamheten. 

Samtliga förhandlingar har slutat i oenighet, både med kollektivavtalsanslutna fackförbund och SAC. Man ifrågasätter förändringarna som sådana men framför allt hur de genomförs. Skolans ledning har för avsikt att ändå genomföra förändringarna och därför har SAC nu varslat om strejk med start måndag 28 mars. 

Björkbacken är ett statligt behandlingshem som bedriver verksamhet med stöd av LVU, lagen om vård av unga. Behandlingshemmet har SiS, Statens institutionsstyrelse, som huvudman. Behandlingshemmet har plats för 20 skolpliktiga tjejer i högstadieåldern fördelade på tre avdelningar.

Skolans ledning har för avsikt att utöka skolverksamheten från dagens 178 skoldagar till skola elva månader per år. Samtidigt skall lektionstiden ökas från dagens 19 klocktimmar till 23 klocktimmar per vecka. Den ökade undervisningstiden per år motsvarar en ökning om mer än 50% för var och en av de sex lärarna som arbetar på skolan.

Med nu gällande arbetstidsavtal motsvarar ökningen hela tre heltidstjänster. Ledningen har dock inte för avsikt att anställa fler lärare utan ska istället säga upp lärarnas ferietjänster och istället "erbjuda" semestertjänster för att därmed lägga hela den ökade arbetsbördan på den nuvarande personalgruppen. De lärare som inte accepterar försämringen kommer att sägas upp på grund av arbetsbrist.

Förändringarna kommer slå mycket hårt mot både lärarnas arbetsmiljö och kvalitén på elevernas undervisning. Redan med nuvarande arbetsbelastning visar genomförda medarbetarenkäter på mycket hög stressfaktor och ett utbrett missnöje över arbetssituationen, både på Björkbacken och inom SiS i allmänhet.

Problemen förvärras av att SiS systematiskt tillsätter rektorer som saknar pedagogisk utbildning och/eller erfarenheter från svensk skolverksamhet. SiS låter konsekvent sina institutionschefer även fungera som rektorer vilket innebär att viktiga beslut rörande SiS skolverksamhet fattas utan inflytande av personer med nödvändiga kunskaper om gällande skollagstiftning och övriga styrdokument.

På Björkbacken har beslutet fattats av behandlingshemmets ledningsgrupp. En instans som helt saknar personer med pedagogisk utbildning. Förändringarna riskerar att bryta mot skollagen på ett flertal punkter.

Strejken omfattar enbart lärarna på skolan. I Björkbackens skola arbetar sex lärare, en pedagogisk ledare samt en idrottslärare på deltid. SAC-Syndikalisterna organiserar en klar majoritet av dessa.

– Strejken syftar till att sätta ner foten mot flera års ständiga försämringar av både skolverksamheten och behandlingsverksamheten. Vår målgrupp är landets mest utsatta ungdomar och vi kan inte fortsätta att passivt se på när dessa tonåringars framtid sparas bort, sammanfattar en av lärarna anledningen till att man nu väljer att gå ut i strejk.

För ytterligare information, vänligen kontakta Klas Rönnbäck, ordförande för Göteborgs Utbildningssyndikat och ombud för de strejkande lärarna:
Telefon: 076-8093430
E-post: bjorkbacken.strejkkom.gbg@sac.se