Bakgrund till den fackliga blockaden av Berns salonger.

Berns salonger är sedan 26 februari satt i facklig blockad av Stockholms Restaurang- Och Hotellarbetarsyndikat av SAC Syndikalisterna. Följande är bakgrunden till blockaden.

Berns har inte följt god sed på arbetsmarknaden. Berns har medvetet och systematiskt kringgått LAS och turordningsreglerna under flera år.

Berns har först låtit arbetare flyttas runt mellan olika bemanningsföretag och sedan, när det senaste bemanningsföretaget hävdat arbetsbrist, använt situationen till att rensa ut fackligt aktiva. Endast de som inte organiserar sig fackligt eller som lämnat vår fackförening har erbjudits fortsatt arbete.

Flera personer som sades upp från bemanningsföretaget samtidigt som våra medlemmar har erbjudits fortsatt arbete i Berns egen regi. Dessa har arbetat avsevärt kortare tid på Berns än våra medlemmar. Berns har t.o.m. erbjudit arbete till en person med nystartsjobb och använder därigenom skattemedel för att tränga undan fackligt organiserade.

Allt detta strider naturligtvis mot hela andemeningen bakom LAS och föreningsrätten. Berns utnyttjar kryphål i vår arbetsrättslagstiftning till att skjuta ifrån sig ansvar för människor som städat på Berns upp till sju år. Samtidigt attackerar Berns rätten att organisera sig i en fackförening efter eget val, tydligaste beskriven i ILO- konventionen nr.98. Berns agerande är inte legitimt och det är vår plikt som fackförening att uppmärksamma detta och försvara våra medlemmar.

För ytterligare information och direkt kontakt med de berörda städarna, kontakta registro@sac.se.

 

 

Bakgrund

Av de uppsagda städare som under många år städat hotellet genom olika bemanningsföretag, nu senast NCA, har Berns valt ut ett antal som erbjudits fortsatt arbete som anställda direkt av Berns.

Endast personer som inte är medlemmar i SAC har erbjudits fortsatt arbete, trots att våra medlemmar har arbetat i särklass längst tid med att städa Berns lokaler och trots att flera av dem varit fast heltidsanställda med att utföra det aktuella arbetet. Deras jobb har istället bl a erbjudits till en timanställd med flera år kortare anställningstid.

Berns agerande möjliggörs av att företaget satt i system att låta personal, på Berns inrådan, vandra mellan olika bemanningsföretag istället för att bli anställda direkt av Berns. Samma systematiska användande av inhyrd personal skapar nu ett kryphål där Berns försöker ignorera kriterierna för anställningsskydd och istället sålla bort all personal som är fackligt organiserad i SAC.

Vi har två gånger sedan 2007 varit i konflikt med Berns leverantörer av arbetskraft och bland annat krävt ut innestående lön för papperslösa städare på Berns hotell, krävt rätt till föräldraledighet också för inhyrd personal samt bättre arbetsscheman. Det är inte svårt att se Berns incitament till att motverka vår organisering på arbetsplatsen.

I Sverige råder föreningsrätt sedan 1905 och var arbetstagare skall äga rätt att fritt organisera sig i en fackförening efter eget fritt val. Det vi i Sverige kallar föreningsrätt uttrycks tydligast i ILO konventionen nr.98.  Den föreskriver att anställda ska ha ett adekvat skydd mot antifacklig diskriminering i anställningen.

Skyddet ska särskilt avse handlingar som gör anställningen beroende av att den anställde avstår från att inträda i en fackförening eller av att han utträder ur en sådan eller som innebär avskedande eller annan särbehandling av den anställde på grund fackligt medlemskap eller deltagande i facklig verksamhet.

För att föreningsrätten i Sverige skulle bli effektiv krävdes en stödregel rörande uppsägningar på grund av arbetsbrist. Bland annat för att arbetsgivaren inte enkelt skulle kunna säga upp fackliga aktivister genomdrev arbetarsidan avtalsbestämmelser om turordning efter anställningstid, medan arbetsgivarna höll på att skicklighet och lämplighet skulle avgöra i första hand. Att turordningsregeln i lagen om anställningsskydd historiskt är en del av föreningsrätten är det inte många som känner till idag.*

En av anledningarna till att fackföreningar har en grundlagsskyddad rätt att gå till strid för sina medlemmar är att det finns tillfällen då intressemotsättningarna mellan företag och arbetstagare är stora, men där arbetsrättslagstiftningen inte kan förväntas lösa tvisten.

Berns tror sig ha hittat ett kryphål i vår arbetsrättslagsstiftning genom vilket de kan göra samtliga våra medlemmar arbetslösa på grund av sin facktillhörighet.**

Stockholms Restaurang- Och Hotellarbetarsyndikat är inte bundna av fredsplikt gentemot Berns. Vi använder nu vår möjlighet att gå i konflikt med Berns för att försvara våra medlemmar mot företagets agerande.

Vi är fast beslutna att försvara våra medlemmar i denna principiellt viktiga fråga. Vi har krävt ett ekonomiskt och allmänt skadestånd till våra medlemmar för Berns agerande mot dem alternativt fortsatt arbete för medlemmarna - antingen direkt av Berns, eller via medlemmarnas eget basdemokratiska personalkooperativ, eller via ett annat företag med villkor motsvarande kollektivavtalsstandard. Om något av dessa krav uppfylls har vi utlovat Berns facklig fredsplikt i samband med överenskommelsen.

* Svante Nycander, Facklig frihet och medborgarrätt – en jämförelse

** Jämför gärna anställningsskyddet vid övergång av verksamhet med det Berns nu försöker genomdriva. (AD 1976:18: Ett bolag med firma Elbyrå AB gick i konkurs. Bolaget bedrev verksamhet inom elinstallationsbranschen. Konkursförvaltaren sålde delar av rörelsen, nämligen verktyg, fordon och inventarier till ett annat bolag med firma Berga Elbyrå AB. Detta bolag fortsatte samma typ av verksamhet med samma kundkrets som Förlösa Elbyrå AB. En del av de anställda fick anställning hos det nya bolaget. Ett par anställda fick dock inte börja hos Berga Elbyrå AB, trots att det hade längre anställningstid än flera av arbetskamraterna. AD ansåg att de hade återanställningsrätt hos Berga Elbyrå AB.)

 

Frågor och svar

Vilken grund finns för kraven riktade mot Berns?

Samtliga av våra medlemmar på arbetsplatsen har förlorat sin försörjning på grund av att Berns beslutat att inte erbjuda fortsatt arbete åt just dem sedan bemanningsföretaget NCA sagt upp städpersonalen på Berns hotell (dock inte på övriga delar av Berns utan endast på hotellet).

Berns har dels erbjudit arbetet på hotellet till personal från restaurangdelen och dels erbjudit arbete åt andra uppsagda från NCA. De sistnämnda har arbetat mycket kortare tid och har haft lägre tjänstgörningsgrad än flera av våra medlemmar. Den enda konsekvensen vi kan se i vilka som blivit erbjudna fortsatt arbete och vilka som inte blivit det är huruvida de är medlemmar i vår fackförening eller ej. Vi försvarar oss mot Berns agerande och vägrar finna oss i att företaget missbrukar ansvarsförskjutningen mellan inhyrd och fast personal till att agera i strid med principerna i LAS och i strid med principerna bakom föreningsrätten. Berns menar att kraven är grundlösa eftersom städarna aldrig har varit anställda av Berns.

Vi menar att Berns har ett särskilt ansvar för den aktuella personalen eftersom den arbetat på Berns sedan flera år tillbaka och eftersom flera av städarna på just Berns inrådan flyttats mellan olika bemanningsföretag men utfört samma arbete genom åren. När Berns nu gör sitt urval av vilka som skall erbjudas fortsätta arbeta, nu i Berns regi, skall urvalet inte ske i direkt motsättning till de normala kriterierna för anställningsskydd – dvs. anställningstid och anställningsform. Det skall inte heller ske ett negativt urval efter kriteriet facktillhörighet. Det sistnämnda strider mot andemeningen bakom vår svenska föreningsrätt och mot ILO konventionen nummer 98.

Det är viktigt att denna fråga lyfts fram i ljuset, eftersom Berns beter sig på ett sätt som är i direkt motsats till andemeningen i vårt anställningsskydd och vår föreningsrätt.

Borde ni inte gå till strid mot NCA?

Beslutet om vilka som skall erbjudas fortsatt arbete i Berns regi är inte fattat av NCA, utan är Berns beslut. Vi går därför till strid mot Berns.

Gäller inte LAS? Först in – först ut?

Genom att låta städpersonal vandra från det ena bemanningsföretaget till det andra har Berns sett till att ha mångåriga (våra medlemmar har arbetat mellan två och tio år på Berns) medarbetare men ändå svära sig fria från ansvar för arbetsgivaransvar för deras arbetsvillkor i städningen på Berns hotell. Samma struktur används nu för att välja och vraka mellan dessa människor sedan de (på ett ganska misstänkt sätt) blivit uppsagda av det senaste bemanningsföretaget. Fackligt aktiva har inte erbjudits fortsatt arbete trots att de utfört det aktuella arbetet under i särklass längst tid. Att en fast anställd arbetstagare som utfört arbete på en driftsenhet utan klagomål i sju år skall förlora sin försörjning till förmån för en yngre timanställd arbetstagare som utfört samma endast arbete i två år, är inte i enlighet med LAS andemening.

Får fackföreningar bara rikta stridsåtgärder mot företag där man har medlemmar?

Nej. Berns hävdar detta, men detta är felaktigt. I Sverige gäller att fackföreningar äger rätt att gå till konflikt så länge det inte är uttryckligen förbjudet. Det händer regelbundet att fackföreningar går till strid mot företag där de inte har medlemmar.

Utövar ni utpressning mot Berns?

Berns skriver ” Detta är ren utpressning då den riktar sig till ett företag med vilket de aktuella städarna aldrig har haft ett anställningsförhållande. Syndikalisterna har vid ett flertal andra tillfällen tvingat andra företag att betala för att avsluta sina aktioner. ”

Fackliga stridsåtgärder med målet att företag i slutändan ska uppfylla vissa villkor för medlemmarna eller betalar ut pengar till fackets medlemmar är mycket vanliga i arbetsmarknadskonflikter. Konflikträtten är en del av Sveriges grundlag. Berns försöker vilseleda allmänheten när man menar att det krävs att medlemmar arbetar på Berns för att konflikträtten skall gälla. Att Berns kallar fackliga stridsåtgärder för ”utpressning” är ett ideologiskt färgat uttalande.

SAC Syndikalisterna är sällan bundna av fredsplikt och har sedan 1910, alltså i hundra år, krävt ut uteblivna löner ekonomiska skadestånd och allmänna skadestånd både genom fackliga stridståtgärder och stämningar i Arbetsdomstolen.

Vilka är kraven ni ställer?

Berns hävdar i sitt pressmeddelande att vi kräver att företaget anlitar ”ett bemanningsföretag som syndikalisterna själva skall organisera.” Detta är felaktigt. Vi har krävt att Berns erbjuder arbete till våra medlemmar, detta antingen genom anställning direkt av Berns, genom att anlita städarnas eget personalkooperativ, ”El Registro städservice KB” eller genom att hyra in dem genom ett annat företag av fritt val. Vi har dock krävt att arbetsvillkoren skall följa kollektivavtalsstandard.

Berns skriver vidare: ”Syndikalisterna går själva till storms mot företagens anlitande av bemanningsföretag och menar att det är att kringgå Lagen om anställningsskydd.” Det är riktigt. Vi motsätter oss skarpt utvecklingen på arbetsmarknaden där bemanningsföretag, som i detta fall, kan missbrukas till att urholka anställningsskyddet enligt LAS. Det företag Berns blivit erbjudna att anlita är till skillnad från ett vinstdrivet bemanningsföretag ett personalkooperativ endast bestående av de städare som skulle arbeta på Berns, där äganderätten och beslutanderätten kring samtliga arbetsvillkor är direkt i städarnas egna händer. Detta är ett vanligt sätt att säkra arbetsvillkor för arbetare världen över och det är ett sätt att bryta exploatering som sker genom bemanningsföretagen, där människors arbetskraft hyrs ut och ägarna av bemanningsföretaget tar en stor del av förtjänsten. I ett demokratiskt kooperativ byggt på solidariska principer skulle anställningstryggheten och beslut om vad som är acceptabla arbetsvillkor vara direkt i händerna på de som berörs av villkoren.

Om Berns inte kan eller vill erbjuda arbete åt våra medlemmar kräver vi ett ekonomiskt och allmänt skadestånd som kompensation till medlemmarna som lidit ekonomisk skada av Berns agerande och till facket för omkostnader i samband med konflikten.

Vad betyder det att Berns finns med på HRF:s ”schyssta lista”.

Att Berns finns med på schyssta listan innebär att företaget har ett kollektivavtal med HRF för sin fasta personal. Berns har valt att fortfarande låta största delen av Berns städpersonal arbeta genom bemanningsföretaget NCA. Deras arbetsvillkor, i likhet med arbetsvillkoren hos samtliga av våra medlemmar som arbetat på Berns, berörs överhuvudtaget inte av HRF:s ”schyssta lista”, som bara gäller villkor för fast personal.

Trots att Berns haft kollektivavtal har vi haft papperslösa medlemmar som arbetat med att städa Berns hotell utan att få ut fullständiga löner (2007). Vi har haft medlemmar som nekats vita löner i arbete med städning på Berns (2007). Vi har haft medlemmar som arbetat heltid i flera år med att städa Berns hotell via NCA, med en anställningsgrad på 0.00 % fast tjänst (2008-2009). Vi har haft en medlem som inte tillåtits ta föräldraledigt för sitt förstfödda barn (2009). En fördel för Berns med att använda inhyrd personal via företag som Fastighetsskötarna, Jennixa och NCA har varit just att kunna kringgå arbetsgivaransvar och dessa krav på ”schyssta villkor”. Vi ser positivt på att Berns övertagit en liten del av städningen i egen regi eftersom det ger bättre villkor för de anställda. Att det just är den del där vi har medlemmar (som nu Berns försöker göra sig av med), misstänker vi annat än en slump.

Varför har Berns inga konflikter med Unionen och HRF?

Kollektivavtalen med HRF och Unionen gäller för fast personal. Vi har tagit strid för inhyrd personal och papperslösa. SAC Syndikalisterna är det enda fackförbund i Sverige som organiserar papperslösa.

Vad betyder det att HRF har tagit avstånd från SAC:s blockader?

HRF har enligt LO-tidningen* varit inbjudna till ett möte med Berns, där företaget förklarat sig villigt att starta en fackklubb inom HRF och inleda skyddssamverkan med HRF. I samband med detta bad även Berns HRF att ta avstånd från SAC i den pågående konflikten.

Vi har tidigt kontaktat HRF och skickat ett brev där vi bjuder in HRF att höra också vår sida av konflikten, men inget svar har inkommit. HRF har suttit i möte med Berns, blivit erbjudna diverse samarbeten och sedan tagit ställning för företaget utan att ens vilja lyssna till den fackliga sidan av konflikten.

Vi är oerhört förvånade och besvikna på HRF, särskilt som vi varslade sympatistrejk för att stärka förbundets krav gentemot arbetsgivarorganisationen SHR. HRF hade valt att ta ut just arbetsplatser i strejk där vi har medlemmar och vi förberedde oss på att ta ut tjugo personer i sympatistrejk under en vecka.

Vi förväntar oss att HRF skall visa intresse också för Berns agerande i denna fråga samt bereda oss möjlighet att bemöta de felaktigheter som Berns framfört till HRF.

Har ni hotat artister för att de skall ställa in sina spelningar?

Nej. Det är felaktigt och gränsar till förtal. Berns skriver detta offentligt i sitt pressmeddelande, men det dementeras av arrangören och artistkontakt för inställda hiphopgalan The Show, i en intervju i Aftonbladet 13/5. Vi ser mycket allvarligt på Berns uttalande.

Är inte 920 000 ett väldigt högt skadestånd?

Nej. Det är ett avsevärt mycket lägre skadestånd än vad ett normalt utköp enligt LAS skulle ge medlemmarna.

Har ni använt hot och våld mot Berns gäster?

Berns vill gärna få det att framstå som att stridsåtgärden består i att medlemmar i SAC Syndikalisterna attackerar gäster vid Berns och med våld hindrar dem från att gå in på nöjespalatset. Berns uttrycker att hela arbetsmarknadskonflikten är ”ett polisärende”** och att  polisens ingriper enbart bestått i att skydda Berns gäster från våld och hot från blockadvakterna. Detta är felaktigt och gränsar till förtal mot de blockadvakter som deltagit. Aktionerna är strikt ickevåldsamma och polisens uppgift har även varit att skydda blockadvakter från (särskilt berusade) gäster.

Varje helg sedan blockaden inleddes i februari har sammanlagt över tre hundra olika frivilliga blockadvakter stått utanför Berns för att dela ut flygblad, muntligen informera om blockaden, uppmana gäster att inte bryta blockaden med talkörer och musik, etc. Blockadvakterna är frivilliga inte bara från Storstockholms Hotell Och Restaurangsyndikat, utan även från sympatiserande fackföreningar inom federationen SAC, fackligt förtroendevalda sympatisörer från LO (bl a från Kommunal och Handels) politiska ungdomsförbund (bl a Ung Vänster och Syndikalistiska ungdomsförbundet) och politiska organisationer (bl a Ingen Människa Är Illegal).

Vissa kvällar har blockadvakterna dock ställt sig i vägen för Berns gäster i symboliska blockader för att uppmärksamma att en blockad pågår och har därmed tvingat gäster att gå runt till andra ingångar för att komma in på Berns. Det är inte detsamma som att hindra gäster att besöka Berns och det är definitivt inte att ”attackera gäster” eller ”använda hot och våld”.

Då polisen ser detta som en ordningsstörning har de flera gånger ingripit och tvingat bort blockadvakter med våld. Detta har lett till en upprörd stämning och glåpord har riktats både mot polisen och Berns gäster. Vi beklagar detta och vill vara tydliga med att vi arbetar för att blockadvakterna inte skall skälla på gästerna och vara tydliga med att visa att det rör sig om symboliska blockader som det går att gå runt. Vi har en god dialog med dialogpolisen som också uttryckt att vissa ingripanden varit överdrivet våldsamma. Flera blockadvakter har blivit skadade efter polisens ingripande, särskilt efter att två piketer kört in i en stillastående grupp och polisens s k Romeostyrka gjort en insats också efter att en symbolisk blockad öppnats upp med våld. Bl a har blockadvakter lämnat Berns efter att ha blivit förflyttade till annan plats av polisen, med svullnader efter knytnävsslag i ansiktet och knäckta revben. Händelserna är JO-anmälda.

* LO-tidningen 2010-05-12

** Intervju med Berns VD Yvonne Sörensen Björud i DN Kultur 6/5.

 

RÄTTELSER:

 • Berns skriver: ”Hotell och restaurangfacket (HRF) har idag 38 000 medlemmar medan Stockholms Hotell och Restaurangsyndikat (del av SAC) har maximalt ett hundratal medlemmar. ” Det är fel. Syndikatet har 734 medlemmar vilket motsvarar drygt var tionde fackligt ansluten anställd i branschen i Stockholm, samt 100% av de fackanslutna papperslösa.
 • Berns skriver: Hot riktas även mot de artister som har kommande engagemang på Berns Salonger.” Det är felaktigt och har bl a dementerats offentligt av artisterna själva och av The Shows artistkontakt.
 • Berns nöjeschef har hävdat att blockadvakterna är avlönade av SAC för att stå vid Berns. Det är fel. Alla blockadvakter är där frivilligt på sin fritid. De flesta är fackligt aktiva arbetstagare inom olika fackföreningar i SAC och LO. 
 • Berns skriver: ”Det är med andra ord mycket viktigt att någon sätter stopp för Syndikalisternas verksamhet!” Detta är inte förenligt med demokratiska värderingar. Berns föreslår att någon skall ”sätta stopp” för den fackliga verksamheten i 51 LS, 16 branschsyndikat och ett femtiotal sektioner (fackklubbar). Alla fackföreningar i SAC styrs av dess medlemmar. Rätten att organisera sig fackligt är en mänsklig rättighet.
 • Berns skriver att våra medlemmar varit anställda mindre än fyra år. Detta är en medveten lögn. Vi har medlemmar som varit anställda sedan 2003. Detta bevisas om inte annat av deras anställningshandlingar från de tre bemanningsföretagen.
 • Berns skriver att de personer man anställt från NCA arbetat 6 och 12 år på Berns. Detta är fel. Berns har tidigare i brev till oss påstått att de arbetat kortare tid. Inte heller detta är med sanningen överensstämmande. En av dem har s k "nystartsjobb" och har arbetat kortare tid på Berns än våra medlemmar. Berns har även anställt andra som blev uppsagda från NCA, men redovisar inte detta öppet.
 • Berns påstår att inga papperslösa arbetat på Berns. Detta är fel. 2007 kämpade tio papperslösa arbetare från Bolivia för att få ut sina löner. Dessa personer var därefter tvungna att lämna landet. Varför anser Berns att de lämnade Berns och Sverige? Vi har dessutom medlemmar som nu slåss för sina jobb, som varit papperslösa i flera år när de arbetat på Berns.
 • Berns skriver: ”LS står för Lokala Syndikat och Stockholms Hotell och Restaurangsyndikat är ett sådant. ”Det är fel. LS står sedan 100 år tillbaka för Lokal Samorganisation och är den lokala geografiska fackföreningen inom SAC med självbestämmande och egen strejkrätt. Vi är en industriell fackförening, ett branschsyndikat.
 • Berns skriver: ”Se nedan länk till SAC:s hemsida och deras förslag till hur arbetet ska organiseras på Berns genom den sk Registermetoden”. Det är felaktigt. Vi har ingen möjlighet att genomdriva denna kamptradition från tjugotalet på Berns och har erbjudit Berns fredsplikt, vilket överhuvudtaget inte är förenligt med Registermetoden.
 • Berns skriver att vårt syndikat heter ”Stockholms Hotell och Restaurangsyndikat.” Det är fel. Förkortningen SHR är arbetsgivarorganisationen i branschen. Det korrekta namnet är Stockholms Restaurang- Och Hotellarbetarnas syndikat. 
 • Berns skriver att ”Om Berns Salonger skulle ge med sig och betala denna summa skulle Syndikalisterna vända sig till andra hotell och restauranger med sin utpressning.” Detta är fel. SAC Syndikalisterna är en federation av medlemsstyrda fackföreningar och kommer följdaktligen alltid driva frågor om sina medlemmars arbetsvillkor - oavsett hur Berns ledning väljer att agera. SAC har mellan 400 och 500 förhandlingar per år med olika arbetsgivare. I nio fall av tio löser parterna de fackliga frågorna vid förhandlingsbordet, men Berns har vägrat förhandla.
 • ”Syndikalisternas påståenden om missförhållanden och utnyttjande av anställda saknar grund”. Detta är fel. Samtliga av de bemanningsföretag som Berns anlitat har gjort sig skyldiga till brott. Vissa av dessa är mycket väldokumenterade. Andra baseras på ett stort antal anställdas vittnesmål.
 • Berns skriver att blockaderna 2009 skedde ”med stöd av Anti-fascistisk Aktion”. Det är fel. Lika lite som blockaderna nu sker med stöd från Kommunal så sker inte en blockad med stöd från andra organisationer bara för att några personer med medlemskap i organisationerna solidariserar sig med oss. 
 • Berns skriver: ”Berns Salonger har inte någon konflikt med de fackliga organisationer som representerar vår bransch”. Det är fel. Berns är genom blockaden i konflikt med en organisation som representerar 10% av de fackanslutna och 100% av de papperslösa arbetarna  i branschen i Stockholm.
 • Berns skriver återkommande att blockaden består i att vi hotar och attackerar Berns gäster. Det är fel. Blockaden består i att vi försöker orsaka företaget ekonomisk skada genom att uppmana till bojkott av företaget och genom att uppmärksamma konfliktfrågan genom att visa upp oss och vårt budskap så tydligt vi kan. Aktionerna är strikt ickevåldsamma och har i de fall polisen ingripit bestått av att blockadvakter vägrat flytta på sig och därigenom tvingat gäster att gå runt dem till ingången bredvid.
 • Berns påstår numera att man varit noga med att uppmuntra alla anställda att själva välja vilken fackförening de skall vara med i, detta för att respektera ILO-konventioner. Detta är fel. I ett brev i april, när Berns bad HRF om hjälp mot SAC skriver Berns att man aktivt har uppmuntrat alla anställda att välja att gå med i HRF.