Gymnasieeleven Fredrik Petterson tilldelas Civilkuragepriset 2001

"Fredrik Pettersson har med ett särskilt mod öppet agerat mot nazistisk organisering på sin arbetsplats, Fagersta gymnasium, utan det stöd från skolans ledning som man kunnat önska. Trots misshandel och upprepade hot har Fredrik Pettersson inte vikt sig i kampen för ett öppet demokratiskt samhälle och har, på samma vis som Björn Söderberg därigenom visat det civilkurage som är grunden för vårt hopp om en bättre värld". Det skriver SAC:s Centralkommitté i sin motivering.

Gymnasieeleven Fredrik Petterson såg i maj år 2000 kända nazister sätta upp propaganda på sin skola, Brinellskolan i Fagersta. Fredrik Pettersson är aktiv medlem i SSU-Västmanland och har därför alltid tagit strid för demokratiska värden i sin vardag. Han anmärkte på nazisternas propagandaspridande, men dessa ignorerade honom. Han vände sig då till skolans rektor och bad skolledningen att agera. Skolans rektor polisanmälde propagandamaterialet som sådant, men inte de utpekad nazisterna. När Fredrik Pettersson ifrågasatte detta fick han beskedet att skolan ville sköta detta på sitt eget vis och att han med detta skulle nöja sig. Fredrik Pettersson ansåg att skolan härigenom agerat fegt och vagt gentemot nazismen och vände sig till lokaltidningen. Efter detta öppna avståndstagande mot nazism har Fredrik Pettersson flera gånger misshandlats och hotats av nazister, men detta har ändå inte skrämt honom till tystnad.

SAC menar att skolan har ett särskilt ansvar att försvara demokratin och tanken om allas lika värde. Skolan måste vara en arbetsplats där alla elever och all personal måste kunna känna sig trygg. Det åligger skolledningen att kraftfullt agera när dessa värden hotas. På Brinellskolan i Fagersta förmådde inte rektorn att leva upp till detta ansvar. En enskild elev, Fredrik Pettersson, fick ensam i rektorns ställe agera värn för demokratin. Detta är djupt otillfredsställande!

Som ett positivt exempel på en bra arbetande skolledning i dessa sammanhang vill SAC peka på ledningen för Skara katedralskola, med rektor Hans Mårtensson i spetsen som i en liknande situation agerade tydligare och mer offensivt och bland annat avstängde en nazistisk elev i ett uppmärksammat fall.

SACs organisationssekreterare Hannele Peltonen kommenterar:

- Det är när samhället visar sina blottor, när en arbetsledning, kolleger, vänner och kamrater inte förmår leva upp till sina ansvar, som den enskilde måste agera -och visa civilkurage. Försvaret för mänskliga värden kräver detta och Fredrik Pettersson har liksom Björn Söderberg stått upp i en hotfull situation.

- De fackliga organisationerna har ett särskilt ansvar att stötta enskilda som tvingas gå in och ta ansvar som rimligen vilar på de som uppbär lön och position för detta, rektorn i detta fall. Att elever saknar en utbyggd facklig organisation, som med någon tyngd kan försvara elevers arbetsmiljö, ökar ansvaret för de etablerade facken. SAC vill därför gärna medverka till att elevernas fackliga rättigheter stärks.

Pristagaren Fredrik Pettersson kommenterar:

- Skolan har en väldigt viktig roll i Sveriges demokrati, man spenderar i regel 12år i av sitt liv i skolan. Får man inte veta något om demokratiska värderingar av skolans personal och om man inte mår bra på skolan, är utan vänner och så vidare. Då säger det sig självt att denna ungdom hamnar mitt i den högerextremistiska snedrekryteringen.

- Faktum är att nazister är väldigt snabba och effektiva på att rekrytera ungdomar och erbjuder en skyddad kompismiljö, något som alla vill ha men kanske inte har. Innan detta sker måste skolan vara framme och erkänna samt lösa problemet, endast då kan vi få bukt med nazismen.

- Det som hände Björn Söderberg skrämmer mig, han stod för det han trodde på, gjorde det han tyckte var rätt och för det straffades han med döden. Det är en stor förlust för Sverige, det är hög tid för alla Sveriges institutioner att rensa i sina led och följa upp dennes arbete. Alla måste sluta upp och säga ifrån mot nazismen.

Läs Arbetarens intervju med Fredrik Petterson.